Vision Values and Aims / Gwerthoedd ac amcanion gweledigaeth

Pwll CP School Vision

At Pwll Primary school we continually improve in everything we do.  All pupils enjoy coming to school to experience a colourful, child-led curriculum which inspires learning through imagination and innovation.

All of our pupils learn to take responsibility for themselves as life-long learners in a safe, nurturing and supportive environment.  A strong inclusive ethos encourages all pupils to develop to their full potential – physically, emotionally, socially, academically and creatively.

All members of Pwll Primary School community work together with great optimism and belief that all people can achieve great things in life.  Every day we strive to ensure that our little acorns go on to become magnificent oak trees.

 

Pwll CP School Aims

At Pwll CP School we move ever closer to our vision by:-

 • Placing enjoyment and motivation at the heart of our broad, balanced and meaningful curriculum.
 • Involving pupils in planning innovative and imaginative learning experiences which take account of how children learn best
 • Continually developing the environment ensure our pupils continue to thrive -physically,emotionally,socially, academically and creatively
 • Creating a nurturing learning environment where pupils have  opportunities to discuss feelings and emotions, take risks, learn from mistakes and to grow to understand themselves and those around them
 • Developing a whole-school learning community
 • Continually developing ways to involve parents and the wider school community in school life

 

 

Pwll School Core Values

 • Respect – for self and others
 • Happiness and enjoyment
 • Learning – now and always
 • Friendship
 • Equality and inclusion

 

Pwll School Motto

Mighty oaks from acorns grow

Ysgol Gynradd Pwll

Yn Ysgol Gynradd Pwll rydym yn gwella’n barhaus ym mhopeth a wnawn. Mae’r holl ddisgyblion yn mwynhau dod i’r ysgol i brofi cwricwlwm lliwgar, sy’n ysbrydoli dysgu trwy ddychymyg ac arloesedd.

Mae ein holl ddisgyblion yn dysgu cymryd cyfrifoldeb drostynt eu hunain fel dysgwyr gydol oes, mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae ethos cynhwysol cryf yn annog pob disgybl i ddatblygu i’w botensial – yn gorfforol, yn emosiynol, yn gymdeithasol, yn academaidd ac yn greadigol.

Mae holl aelodau cymuned Ysgol Gynradd Pwll yn gweithio gyda’i gilydd gyda gobaith a chred mawr y gall pob un ohonom gyflawni pethau da mewn bywyd. Bob dydd, rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein corniau bach yn mynd yn dyfu yn goed derw godidog.

 

 

Amcanion Ysgol Gynradd Pwll

Yn Ysgol Gynradd Pwll, rydym yn symud yn nes at ein gweledigaeth trwy:

 • Rhoi mwynhad a chymhelliant wrth wraidd ein cwricwlwm eang, cytbwys ac ystyrlon
 • Cynnwys disgyblion wrth gynllunio profiadau dysgu arloesol a dychmygus sy’n ystyried sut mae plant yn dysgu orau
 • Datblygu’r amgylchedd yn barhaus i sicrhau bod ein disgyblion yn parhau i ffynnu – yn gorfforol, yn emosiynol, yn gymdeithasol, yn academaidd ac yn greadigol
 • Creu amgylchedd dysgu lle mae gan ddisgyblion gyfleoedd i drafod teimladau ac emosiynau, cymryd risgiau, dysgu o gamgymeriadau ac i dyfu i ddeall eu hunain a’r rhai o’u cwmpas
 • Datblygu cymuned ddysgu ysgol-gyfan
 • Datblygu’n ffyrdd o gynnwys rhieni a chymuned yr ysgol ehangach ym mywyd yr ysgol
  Bod yn gadarnhaol ac yn optimistaidd am y dyfodol, a’r hyn y gellir ei gyflawni

 

Gwerthoedd Craidd Ysgolion Pwll

 • Parch – ar gyfer eich hun ac eraill
 • Hapusrwydd a mwynhad
 • Dysgu – nawr a bob amser
 • Cyfeillgarwch
 • Cydraddoldeb a chynhwysiant

Arwyddair Ysgol Pwll

Mae coed derwog o dderw yn tyfu