Skip to main content


Ysgol Gynradd Y Pwll

Pwll County Primary School Website

Home  Contact Us  Information  Class pages   Letters home  Picture Gallery  School Documents  Councils and Committees  Archive   
School Council
Eco Committee
Digital Champions
Criw Cymraeg
Sports Ambassadors
PTA

 SCHOOL COUNCIL/

CYNGOR YSGOL

 2016/2017


 Our Mission

*
Keep people safe

* Have regular meetings

* Help children be sensible

* Raise money for school and others less fortunate than ourselves

* Represent our classes

* Listen to what children in our class want

* Tell our classes what we are doing

* Have an action plan

* We listen to suggestions from the suggestion box   
   

 

Ein Cenhadaeth

* Cadw pobl yn ddiogel

* Cyfarfodydd rheolaidd

* Helpu plant i fod yn synhwyrol

* Codi arian i'r ysgol ac eraill yn llai ffodus na ni ein hunain

* Cynrychiolwch ein dosbarthiadau

* Gwrandewch ar yr hyn y mae plant yn ein dosbarth ni eisiau

* Dywedwch wrth ein dosbarthiadau beth rydym yn ei wneud


* Cael cynllun gweithredu

* Rydym yn gwrando ar awgrymiadau o'r blwch awgrymiadau

 


 


Our Vision

* Look after one another

* Teachers listen to children and children listen to teachers

* Raise money for people who need it

* Everyone is happy

* We learn from each other

* More play equipment for the yard


 

 

Ein Gweledigaeth


* Gofalu am ein gilydd

* Mae athrawon yn gwrando ar blant a phlant yn gwrando ar athrawon

* Codi arian ar gyfer pobl sydd ei angen

* Mae pawb yn hapus

* Rydym yn dysgu oddi wrth ein gilydd

* Mwy o offer chwarae ar gyfer yr iard

 

 

Thank you for helping us raise £242.75 for Children In Need this year!
 
 

Diolch am helpu ni godi £242.75 ar gyfer Plant Mewn Angen eleni!